Discussion:
S.H.E-³Ì·RS.H.E¥V€é­µŒÖ¬ö©À¥U
(时间太久无法回复)
jj
2003-12-10 15:11:20 UTC
Permalink
90€Ñ¥V©u§¹¥þ­­©wµoŠæ!!
µØ»yŒÖŸÂ¥v€W²Ä€@±i¥V©u§¹¥þ­­©wµoŠæªº±M¿è !
12€ë5ž¹µo€ù¡Aµo€ùŠZ90€Ñ±N°±€î¥X³f ! Š¬ÂÜаʧ@­n§Ö! ¥u­­®É³cœæ90€Ñ³á!
¥­±`Ãø¥HŠ¬¶°ªºSHEŠè¬v­ìŠ±ºëµØ , ŠA¥[€W5­ºSHEªºšp©Ð±À¯ò!!

Å¥¡š€Ñ©R¯u€k¡š°Û¡šÅÊ€H¥Œº¡¡š, ©Î¬O¡š€ñŠNŽµ¡šªº¡šIOIO¡š·s¥@¥Nª©¥», Œw°ê¡š
¿}ªG²°€l¡šªº­·Ãû­ì°Û ,
ÁÙŠ³SHE³Ì·RªºŠè¬vÃÀ€HBLUE , AK , ù«n , €C€pÀsŠ@Áž²±Á| !!
¥i»¡¬O¥Rº¡SHE­Ó€H­·®æªº­µŒÖ¬ö©À¥U!! šC€@­º³£žüº¡ºq°g€ÎSHEªºŠ@ŠP°OŸÐ !!
SHE§ó¿ËŠÛ¥[ª`€ß±¡¬Ü§å , §ó²KŠ¬Âûù­È!!

10­º¥­±`Ãø¥HŠ¬¶°ªºŠè¬v¥š¬P­ì°ÛºëµØ

01 I.O.I.O. (I.O.I.O) ¡V ºt°Û:B3 €ñŠNŽµ€ÖŠ~²Õ
02 China Girl (Superstar)¡V ºt°Û:Sweetbox¿}ªG²°€l
03 Brown Eyes (ÅÊ€H¥Œº¡) ¡V ºt°Û:Destiny¡Šs Child €Ñ©R¯u€k
04 When The Angels Sing (€ÑšÏŠb°Ûºq) -ºt°Û: No Angels µL€ÑšÏŠX°Û¹Î
05 How Did I Fall In Love With You (»·€è) -ºt°Û: Backstreet Boys·sŠnšk«Ä
06 Cinderella (¥b¿}¥Džq) ¡V ºt°Û:Play ª±ŒÖ€Ö€k²Õ
07 Read My Mind (Always On My Mind)¡V ºt°Û:Sweetbox¿}ªG²°€l
08 Woman In Love ¡V ºt°Û:Rebekah RyanÅÚš©¥d¹p®Š
09 I've Never Been To Me ¡Vºt°Û: Charlene®LµY
10 Come Back (¥ÕŠâÅʺq) -ºt°Û: No AngelsµL€ÑšÏŠX°Û¹Î

http://www.winme.idv.tw/cgi-bin/topic.cgi?forum=13&topic=78&show=0
--
µo²{€@­ÓŠn¯ž¡I¡I¡I
http://myweb.hinet.net/home1/kiroro/index.htm

--
¡° Origin: ¥x€j·à€l§qŠòŸÇ±M¯ž <cbs.ntu.edu.tw> 
¡» From: !Hinet61.217
€U€@¯ž€Ñ€ý
2003-12-10 15:36:06 UTC
Permalink
³o¬OŠ¬¿ýSHE°Ûªº...ÁÙ¬O­ì°Ûª©¥»??·d€£²M·¡­C...

ŠpªG¬O­ì°Û«ç»ò¥ŽµÛSHEªºŠWž¹??
Post by jj
90€Ñ¥V©u§¹¥þ­­©wµoŠæ!!
¥­±`Ãø¥HŠ¬¶°ªºSHEŠè¬v­ìŠ±ºëµØ , ŠA¥[€W5­ºSHEªºšp©Ð±À¯ò!!
¿}ªG²°€l¡šªº­·Ãû­ì°Û ,
SHE§ó¿ËŠÛ¥[ª`€ß±¡¬Ü§å , §ó²KŠ¬Âûù­È!!
10­º¥­±`Ãø¥HŠ¬¶°ªºŠè¬v¥š¬P­ì°ÛºëµØ
01 I.O.I.O. (I.O.I.O) ¡V ºt°Û:B3 €ñŠNŽµ€ÖŠ~²Õ
02 China Girl (Superstar)¡V ºt°Û:Sweetbox¿}ªG²°€l
03 Brown Eyes (ÅÊ€H¥Œº¡) ¡V ºt°Û:Destiny¡Šs Child €Ñ©R¯u€k
04 When The Angels Sing (€ÑšÏŠb°Ûºq) -ºt°Û: No Angels µL€ÑšÏŠX°Û¹Î
05 How Did I Fall In Love With You (»·€è) -ºt°Û: Backstreet Boys·sŠnšk«Ä
06 Cinderella (¥b¿}¥Džq) ¡V ºt°Û:Play ª±ŒÖ€Ö€k²Õ
07 Read My Mind (Always On My Mind)¡V ºt°Û:Sweetbox¿}ªG²°€l
08 Woman In Love ¡V ºt°Û:Rebekah RyanÅÚš©¥d¹p®Š
09 I've Never Been To Me ¡Vºt°Û: Charlene®LµY
10 Come Back (¥ÕŠâÅʺq) -ºt°Û: No AngelsµL€ÑšÏŠX°Û¹Î
http://www.winme.idv.tw/cgi-bin/topic.cgi?forum=13&topic=78&show=0
€Þ
š¥
¹L
Šh
€F

--
€£ºÞ§A¹ïŠ¹¥Í°µ€F€°»òšM©w

€@©w­n¯užÛŠa¹ï«ÝŠÛ€v
--
o ùÝùÞùÞùÞùÞùÞùÞùÞùßo¡C€ßÆF¥æ¬yªºŸôŒÙ žê°T¶Ç»Œªº¶éŠa «Ø¿v¹Ú·Qªº§O¹Ò o¡³¡C
¡Cùà»Ê¶Çùá¿v¹Ú§O¹Òùâ ¡C ¡Ýtelnet://bbs.mcu.edu.tw¡Ý o
¡³ùãùäùäùäùäùäùäùäù塳o From¡GNK218-187-36-184.3-22.pl.a¡C ¡³ ¡C¡C
~~
2003-12-10 15:50:47 UTC
Permalink
Post by €U€@¯ž€Ñ€ý
³o¬OŠ¬¿ýSHE°Ûªº...ÁÙ¬O­ì°Ûª©¥»??·d€£²M·¡­C...
¬OŠ¬¿ý­ì°Ûª©ªº°Õ!
Post by €U€@¯ž€Ñ€ý
ŠpªG¬O­ì°Û«ç»ò¥ŽµÛSHEªºŠWž¹??
Á٥ΰÝ..«Å¶Ç¹À!!
Post by €U€@¯ž€Ñ€ý
Post by jj
90€Ñ¥V©u§¹¥þ­­©wµoŠæ!!
¥­±`Ãø¥HŠ¬¶°ªºSHEŠè¬v­ìŠ±ºëµØ , ŠA¥[€W5­ºSHEªºšp©Ð±À¯ò!!
¿}ªG²°€l¡šªº­·Ãû­ì°Û ,
SHE§ó¿ËŠÛ¥[ª`€ß±¡¬Ü§å , §ó²KŠ¬Âûù­È!!
10­º¥­±`Ãø¥HŠ¬¶°ªºŠè¬v¥š¬P­ì°ÛºëµØ
01 I.O.I.O. (I.O.I.O) ¡V ºt°Û:B3 €ñŠNŽµ€ÖŠ~²Õ
02 China Girl (Superstar)¡V ºt°Û:Sweetbox¿}ªG²°€l
03 Brown Eyes (ÅÊ€H¥Œº¡) ¡V ºt°Û:Destiny¡Šs Child €Ñ©R¯u€k
04 When The Angels Sing (€ÑšÏŠb°Ûºq) -ºt°Û: No Angels µL€ÑšÏŠX°Û¹Î
05 How Did I Fall In Love With You (»·€è) -ºt°Û: Backstreet Boys·sŠnšk«Ä
06 Cinderella (¥b¿}¥Džq) ¡V ºt°Û:Play ª±ŒÖ€Ö€k²Õ
07 Read My Mind (Always On My Mind)¡V ºt°Û:Sweetbox¿}ªG²°€l
08 Woman In Love ¡V ºt°Û:Rebekah RyanÅÚš©¥d¹p®Š
09 I've Never Been To Me ¡Vºt°Û: Charlene®LµY
10 Come Back (¥ÕŠâÅʺq) -ºt°Û: No AngelsµL€ÑšÏŠX°Û¹Î
http://www.winme.idv.tw/cgi-bin/topic.cgi?forum=13&topic=78&show=0
€Þ
š¥
¹L
Šh
€F
--
€£ºÞ§A¹ïŠ¹¥Í°µ€F€°»òšM©w
--
o ùÝùÞùÞùÞùÞùÞùÞùÞùßo¡C€ßÆF¥æ¬yªºŸôŒÙ žê°T¶Ç»Œªº
¶éŠa «Ø¿v¹Ú·Qªº§O¹Ò o¡³¡C
Post by €U€@¯ž€Ñ€ý
¡Cùà»Ê¶Çùá¿v¹Ú§O¹Òùâ ¡C
¡Ýtelnet://bbs.mcu.edu.tw¡Ý o
Post by €U€@¯ž€Ñ€ý
¡³ùãùäùäùäùäùäùäùäù塳o From¡G
NK218-187-36-184.3-22.pl.a¡C ¡³ ¡C¡C
ªü©f¬OLive¬É€k¯«
2003-12-10 16:33:27 UTC
Permalink
«eŽX€Ñ¬Ýšì³o±iŠX¿èªº¹qµøŒs§i

³ºµM»¡:ťť¥~°êÃÀ€H°ÛS.H.Eªººq

³o¥yžÜ¯uªº€ÓžØ±i€F!!!!

¶â...ŠÓ¥BžÌÀYÁÙŠ¬€FDCªºBrown Eyes§r.......
Post by jj
90€Ñ¥V©u§¹¥þ­­©wµoŠæ!!
¥­±`Ãø¥HŠ¬¶°ªºSHEŠè¬v­ìŠ±ºëµØ , ŠA¥[€W5­ºSHEªºšp©Ð±À¯ò!!
¿}ªG²°€l¡šªº­·Ãû­ì°Û ,
SHE§ó¿ËŠÛ¥[ª`€ß±¡¬Ü§å , §ó²KŠ¬Âûù­È!!
10­º¥­±`Ãø¥HŠ¬¶°ªºŠè¬v¥š¬P­ì°ÛºëµØ
--
Yes, I've Been Bruised.Grew Up Confused.Been Destitute.
I've Seen Life From Many Sides.Been Stigmatized.Been Black And White.
Felt Inferior Inside.Until My Saving Grace Shined On Me.
Until My Saving Grace Set Me Free.
Mariah Carey/My Saving Grace
--
¡° Origin: Yahoo!©_Œ¯ €jŒ¯°ì <telnet://bbs.kimo.com.tw> 
¡» From: r39.r65.lsc.net.tw
-*.P.A.U.S.E.*-
2003-12-10 17:12:38 UTC
Permalink
¡i Šb pcplayer. ªº€j§@€€Ž£šì: ¡j
: "€U€@¯ž€Ñ€ý" <***@bbs.mcu.edu.tw> Œ¶Œg©ó¶l¥ó·s»D
: :49agI6$***@bbs.mcu.edu.tw...
: > ³o¬OŠ¬¿ýSHE°Ûªº...ÁÙ¬O­ì°Ûª©¥»??·d€£²M·¡­C...
: ¬OŠ¬¿ý­ì°Ûª©ªº°Õ!
: > ŠpªG¬O­ì°Û«ç»ò¥ŽµÛSHEªºŠWž¹??
: Á٥ΰÝ..«Å¶Ç¹À!!
Á٥ΰÝ..a¿ú¹À............

: > ¡° €Þ­z¡***@cbs.ntu.edu.tw (jj)¡n€§»Êš¥¡G
: > €Þ
: > š¥
: > ¹L
: > Šh
: > €F
: > --
: > €£ºÞ§A¹ïŠ¹¥Í°µ€F€°»òšM©w
: > €@©w­n¯užÛŠa¹ï«ÝŠÛ€v
: > --
: > o ùÝùÞùÞùÞùÞùÞùÞùÞùßo¡C€ßÆF¥æ¬yªºŸôŒÙ žê°T¶Ç»Œªº
: ¶éŠa «Ø¿v¹Ú·Qªº§O¹Ò o¡³¡C
: > ¡Cùà»Ê¶Çùá¿v¹Ú§O¹Òùâ ¡C
: ¡Ýtelnet://bbs.mcu.edu.tw¡Ý o
: > ¡³ùãùäùäùäùäùäùäùäù塳o From¡G
: NK218-187-36-184.3-22.pl.a¡C ¡³ ¡C¡C


--
 ~~©¯ºÖ~~
€£¬Oªø¥Í€£ŠÑ €£¬O€j³œ€jŠ× §ó€£¬OÅv¶ÉŽÂ³¥..
ŠÓ¬O·œŠÛ©ó..
ŠbŠU­Ó²Ó€pªº¥Í¬¡²Óž`€W¥i¥H¹FŠš€p€pªºÄ@±æ..

 §A ©¯ºÖ¶Ü??

¡° šÓ·œ:¡EšÈ€Ó€§¬P bbs.nkfust.edu.tw¡E[FROM: 218-164-85-127.HINET]
a binary world
2003-12-11 03:02:30 UTC
Permalink
Post by ªü©f¬OLive¬É€k¯«
«eŽX€Ñ¬Ýšì³o±iŠX¿èªº¹qµøŒs§i
³ºµM»¡:ťť¥~°êÃÀ€H°ÛS.H.Eªººq
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
³oŽNžò»¡§AŠÑªšªøªº¹³§A€@ŒË
šSŠ³§AŠÑªš,­þšÓªº§A?
Post by ªü©f¬OLive¬É€k¯«
³o¥yžÜ¯uªº€ÓžØ±i€F!!!!
¶â...ŠÓ¥BžÌÀYÁÙŠ¬€FDCªºBrown Eyes§r.......
·|·QÅ¥³o±i±M¿è§¹¥þ¬OŠ]¬°Šè¬v­ìŠ±
žòshe€@ÂIÃö«Y³£šSŠ³
ÁöµM§Ú€]«Ü³ßÅwŠo­Ì....
Šý§Úı±o¥Î€W­z«Å¶Ç€âªk·|±ošì€Ï®ÄªG
--
¡° Origin: ·¬ŸôÅ毞<bbs.cs.nthu.edu.tw> ¡» From: 210-58-20-216.cm.apol.com.tw
§ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
2003-12-11 04:00:04 UTC
Permalink
老實說,我還真有點想買
算一算,S.H.E也翻唱了這麼多歌囉!
靠翻唱也能這麼紅,果然魅力無法擋!
前幾天看到這張合輯的電視廣告
竟然說:聽聽外國藝人唱S.H.E的歌
這句話真的太誇張了!!!!
嗯...而且裡頭還收了DC的Brown Eyes呀.......
--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ╱ ╱  ̄ ▌ ̄ ̄ ╲╱ BBS 城邦
│ bbs.kkcity.com.tw │ ╲ ╲ ╴ ▌ ▌ ▏ KK免費撥接
└──《From:61.58.74.9 》──┘ 電話:40586000 帳號:kkcity 密碼:kkcity 
KHL
2003-12-11 07:03:33 UTC
Permalink
³ošì©³žòS.H.EŠ³Ô£Ãö?
·Q€£³q....
======================================================
¥xÆW³Ì€jªº¿W¥ßÁʪ«ºô¯žÁp·ù¢wMallÁʪ«€J€f
€¶²Ð¥þ¥x²Ä€@¬yªº¹q€l°Ó©±
Åwªï»YÁ{.....
www.mall.com.tw OR www.shop.com.tw


"jj" <***@cbs.ntu.edu.tw> Šb¶l¥ó news:49afZ8$***@cbs.ntu.edu.tw €€Œ¶
Œg...
Post by jj
90€Ñ¥V©u§¹¥þ­­©wµoŠæ!!
¥­±`Ãø¥HŠ¬¶°ªºSHEŠè¬v­ìŠ±ºëµØ , ŠA¥[€W5­ºSHEªºšp©Ð±À¯ò!!
¿}ªG²°€l¡šªº­·Ãû­ì°Û ,
SHE§ó¿ËŠÛ¥[ª`€ß±¡¬Ü§å , §ó²KŠ¬Âûù­È!!
10­º¥­±`Ãø¥HŠ¬¶°ªºŠè¬v¥š¬P­ì°ÛºëµØ
01 I.O.I.O. (I.O.I.O) ¡V ºt°Û:B3 €ñŠNŽµ€ÖŠ~²Õ
02 China Girl (Superstar)¡V ºt°Û:Sweetbox¿}ªG²°€l
03 Brown Eyes (ÅÊ€H¥Œº¡) ¡V ºt°Û:Destiny¡Šs Child €Ñ©R¯u€k
04 When The Angels Sing (€ÑšÏŠb°Ûºq) -ºt°Û: No Angels µL€ÑšÏŠX°Û¹Î
05 How Did I Fall In Love With You (»·€è) -ºt°Û: Backstreet Boys·sŠnšk«Ä
06 Cinderella (¥b¿}¥Džq) ¡V ºt°Û:Play ª±ŒÖ€Ö€k²Õ
07 Read My Mind (Always On My Mind)¡V ºt°Û:Sweetbox¿}ªG²°€l
08 Woman In Love ¡V ºt°Û:Rebekah RyanÅÚš©¥d¹p®Š
09 I've Never Been To Me ¡Vºt°Û: Charlene®LµY
10 Come Back (¥ÕŠâÅʺq) -ºt°Û: No AngelsµL€ÑšÏŠX°Û¹Î
http://www.winme.idv.tw/cgi-bin/topic.cgi?forum=13&topic=78&show=0
--
http://myweb.hinet.net/home1/kiroro/index.htm
--
¡° Origin: ¥x€j·à€l§qŠòŸÇ±M¯ž <cbs.ntu.edu.tw> 
¡» From: !Hinet61.217
§Ú¡AŠbÁ`¹Ïµ¥§A
2003-12-11 08:10:10 UTC
Permalink
Post by a binary world
ŠÑ¹ê»¡,§ÚÁÙ¯uŠ³ÂI·Q¶R
ŸaÂœ°Û€]¯à³o»ò¬õ,ªGµMŸy€OµLªkŸ×!
^^^^^^^^^^^^^^^^
§Ú·Q°Ý

S.H.EªººqŠ³ŽX­º¬O°ê€ºŠÛ€vŒgªº?

šSŠ³šä¥L·N«ä

¥u¬O·Q€FžÑ~

§Oµ§ŸÔ= =
--
 ¢© ¢š
¢e¢d¢b  ¢e¢f¢d¢i
¢n ¢i  by coldheart  ¡Ž. ¡Ž. 
 ¢i¢d¢f¢« ¢l ¢c ¢š¢g¢c ¢š¢f¢c ¢š¢e ¡Ä¢c¢d¢c¡Ä¢b¢c
¢o ¢n¢š¢l ¢m  ¢n¢m¢d¢«¢i¢«¢ª ¢©¡î¢g¡î¢š ¢©
 ¢h ¢i¢l ¢ª¢f¢« ¢n ¢ª¢e¢d ¢«m¢ª¢«m¢ªª ¢šm¢©¢ª

--
¡° Origin: Šš¥\€jŸÇžê°T€uµ{ŸÇšt[ŸKžê€ßBBS] <goodguy.csie.ncku.edu.tw>
¡» From: propc.k1.dorm.ncku.edu.tw
~¡ž€ôÂÅŠâ€ÑªÅ¡ž~
2003-12-11 08:33:19 UTC
Permalink
¡i Šb ***@micro.bio.ncue.edu.tw (µL­­¥¿žq) ªº€j§@€€Ž£šì: ¡j
: ¡° €Þ­z¡***@kkcity.com.tw (§ä±iŠnÅ¥ªºCDťť)¡n€§»Êš¥¡G
: > ŠÑ¹ê»¡,§ÚÁÙ¯uŠ³ÂI·Q¶R
: > ºâ€@ºâ,S.H.E€]Âœ°Û€F³o»òŠhºqÅo!
: > ŸaÂœ°Û€]¯à³o»ò¬õ,ªGµMŸy€OµLªkŸ×!
: ^^^^^^^^^^^^^^^^
: °£€F³o­ÓŠ]¯À¥H¥~¡A¥t€@­Ó·|¬õªºŠ]¯À¬OŸaFACE......

²{ŠbªºÃÀ€H«ÜŠh€j³¡€À³£¬OŸaµÛ«Óªü..º}«G..ŽN¥i¥H¬õ

€ÏÆ[€@šÇ¯uªº¥H¹ê€O¥X°Û€ùªº€H..«o€£³Q€j²³±µšü.......

: > ¡° €Þ­z¡***@bbs.kimo.com.tw (ªü©f¬OLive¬É€k¯«)¡n€§»Êš¥¡G


--
ùÝùùùùùùùߡ¡C ùÝùùùßùÝùß¡ï¡žo ÆæùÝùùùùùùùßÆ桹¡î¡žùÝùùùùùùùßo ¡îÆ桹
ùø ùøùÝùùùùùßùø ùøùøùøùÝùùùß ùø ùøùÝùùùùùßùø ùøùÝùùùùùß
ùø ùùùâùø¢~¢¡ùøùø ùãùåùøùø ùø ùø Ææ ùøùø ùù ùøùãùß ùÝùåùøÆæùùùâ
ùàùùÆæ ùøùø¢¢¢£ùøùø ùøùø ùãùßùø ùøùøùøùøùÝùßùø ùø ùø ùø ùùùâ
ùãùùùùùùùåùãùùùùùåùãùùùùùùùåùãùùùùùåùãùùùäùäùåùãùåùãùå ùãùùùå ùãùùùùùå
= == = == = == = == = == = == = == = == = == = ==

¡°šÓ·œ : ¥x¥_¬ì€j­p€€¬õŒÓžê°T¯ž redbbs.cc.ntut.edu.tw
¡°FROM : 210.240.185.214
Å¥»¡2003€w¥X©Ô~¥x€€(·Ó)
2003-12-11 17:25:09 UTC
Permalink
Post by a binary world
前幾天看到這張合輯的電視廣告
竟然說:聽聽外國藝人唱S.H.E的歌
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
這就跟說你老爸長的像你一樣
沒有你老爸,哪來的你?
這句話真的太誇張了!!!!
嗯...而且裡頭還收了DC的Brown Eyes呀.......
會想聽這張專輯完全是因為西洋原曲
跟she一點關係都沒有
雖然我也很喜歡她們....
但我覺得用上述宣傳手法會得到反效果
太愛賺錢了吧
太明顯了
這是哪一家唱片公司
我絕對不會去買


是誰讓我這麼哈....????
就是~~~CoCo
我願意為了她做一切的事情
你們可以嗎....?
--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ╱ ╱  ̄ ▌ ̄ ̄ ╲╱ BBS 城邦
│ bbs.kkcity.com.tw │ ╲ ╲ ╴ ▌ ▌ ▏ KK免費撥接
└──《From:218.162.83.171 》──┘ http://www.kkcity.com.tw/freeisp/ 
~~
2003-12-12 10:29:34 UTC
Permalink
Post by a binary world
Post by ªü©f¬OLive¬É€k¯«
«eŽX€Ñ¬Ýšì³o±iŠX¿èªº¹qµøŒs§i
³ºµM»¡:ťť¥~°êÃÀ€H°ÛS.H.Eªººq
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
šSŠ³§AŠÑªš,­þšÓªº§A?
Post by ªü©f¬OLive¬É€k¯«
³o¥yžÜ¯uªº€ÓžØ±i€F!!!!
¶â...ŠÓ¥BžÌÀYÁÙŠ¬€FDCªºBrown Eyes§r.......
·|·QÅ¥³o±i±M¿è§¹¥þ¬OŠ]¬°Šè¬v­ìŠ±
ÁöµM§Ú€]«Ü³ßÅwŠo­Ì....
Šý§Úı±o¥Î€W­z«Å¶Ç€âªk·|±ošì€Ï®ÄªG
€Ó·RÁÈ¿ú€F§a
€Ó©úÅã€F
§ÚµŽ¹ï€£·|¥h¶R
§Ú·Q ŠpªG¯u¬OŠpŠ¹ §A¯à¶R±M¿è ªºµoŠæ€œ¥q
¥u³Ñš€ÀY €ôŽ¹ ­·Œé €p¥Õšß šªž}€£»¶.....µ¥µ¥¿W¥ßŒtµPªº­µŒÖ°Õ
À³žÓ¯àŠX­G€f°Õ «Øij€ÀšÉ€@šÇ€£¿ùªº­µŒÖ§a ...
======©Çª«======
2003-12-11 21:46:48 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@goodguy.csie.ncku.edu.tw (§Ú¡AŠbÁ`¹Ïµ¥§A)¡n€§»Êš¥¡G
: ¡° €Þ­z¡***@micro.bio.ncue.edu.tw (µL­­¥¿žq)¡n€§»Êš¥¡G
: > ^^^^^^^^^^^^^^^^
: > °£€F³o­ÓŠ]¯À¥H¥~¡A¥t€@­Ó·|¬õªºŠ]¯À¬OŸaFACE......
: §Ú·Q°Ý
: S.H.EªººqŠ³ŽX­º¬O°ê€ºŠÛ€vŒgªº?
: šSŠ³šä¥L·N«ä
: ¥u¬O·Q€FžÑ~
: §Oµ§ŸÔ= =
À³žÓ¬OšSŽX­º§a
°O±o¥H«e®}Ãhొn¹³€]®t€£Šh¬O³oŒË
ŽX¥G³£¬OÂœ°Ûºq

--
¢g¢h¢h¢i¢© ¢« ¢ª
¢«¢ª¢« ¢ª¢i THE PACT IS SEALED¡I 
 ¢ª¡p¢« ¢i ¢© ¢š
 ¢v¢k¢v¢A¢i¢©¢k¢© ¢š
 ¢© ¢b ¢š¢i¢i¢k¢i¢i¢©
¢š¢i¢š¢© ¢i¢i¢«¢k¢i¢i¢i
--
Origin: ¢««°°Ï©]¥Œ¯v¢š (scucis.twbbs.org.tw)
§ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
2003-12-12 04:28:28 UTC
Permalink
Post by ~¡ž€ôÂÅŠâ€ÑªÅ¡ž~
: ^^^^^^^^^^^^^^^^
: 除了這個因素以外,另一個會紅的因素是靠FACE......
現在的藝人很多大部分都是靠著帥阿..漂亮..就可以紅
反觀一些真的以實力出唱片的人..卻不被大眾接受.......
老實說,她們是偶像團體
當然是靠著個人魅力取勝

加上三位各具特色,合音也都很好
紅的理所當然...

至於實力派歌手,只要歌好應該都不會被消費者拋棄的

--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ╱ ╱  ̄ ▌ ̄ ̄ ╲╱ BBS 城邦
│ bbs.kkcity.com.tw │ ╲ ╲ ╴ ▌ ▌ ▏ KK免費撥接
└──《From:61.58.74.117 》──┘ http://www.kkcity.com.tw/freeisp/ 
ÁQ±ã
2003-12-12 04:49:54 UTC
Permalink
Post by §ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
老實說,我還真有點想買
算一算,S.H.E也翻唱了這麼多歌囉!
靠翻唱也能這麼紅,果然魅力無法擋!
^^^^^^^^^^^^^^^在台灣不都是靠翻唱紅的一大堆,徐懷鈺、劉若英、energy..............等等,一大堆有的沒的。
Post by §ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
前幾天看到這張合輯的電視廣告
竟然說:聽聽外國藝人唱S.H.E的歌
這句話真的太誇張了!!!!
嗯...而且裡頭還收了DC的Brown Eyes呀.......
--
*^_^* ~PUNK是一種精神...而不是拿來讓那些不懂的人來耍帥的!!~ *^.^*


--
好康訊息!
Openfind 提供免費撥接電話:40508888
帳號:openfind 密碼:openfind
--
http://bbs.openfind.com.tw
※來源:210.69.*
µo§bµŽ¹ï¡ã
2003-12-12 06:44:40 UTC
Permalink
¡i Šb ***@bbs.kimo.com.tw (ªü©f¬OLive¬É€k¯«) ªº€j§@€€Ž£šì: ¡j
: «eŽX€Ñ¬Ýšì³o±iŠX¿èªº¹qµøŒs§i
: ³ºµM»¡:ťť¥~°êÃÀ€H°ÛS.H.Eªººq

µLžÜ¥i»¡..XD

: ³o¥yžÜ¯uªº€ÓžØ±i€F!!!!
: ¶â...ŠÓ¥BžÌÀYÁÙŠ¬€FDCªºBrown Eyes§r.......
: ¡° €Þ­z¡***@cbs.ntu.edu.tw (jj)¡n€§»Êš¥¡G
: > 90€Ñ¥V©u§¹¥þ­­©wµoŠæ!!
: > µØ»yŒÖŸÂ¥v€W²Ä€@±i¥V©u§¹¥þ­­©wµoŠæªº±M¿è !
: > 12€ë5ž¹µo€ù¡Aµo€ùŠZ90€Ñ±N°±€î¥X³f ! Š¬ÂÜаʧ@­n§Ö! ¥u­­®É³cœæ90€Ñ³á!
: > ¥­±`Ãø¥HŠ¬¶°ªºSHEŠè¬v­ìŠ±ºëµØ , ŠA¥[€W5­ºSHEªºšp©Ð±À¯ò!!
: > Å¥¡š€Ñ©R¯u€k¡š°Û¡šÅÊ€H¥Œº¡¡š, ©Î¬O¡š€ñŠNŽµ¡šªº¡šIOIO¡š·s¥@¥Nª©¥», Œw°ê¡š
: > ¿}ªG²°€l¡šªº­·Ãû­ì°Û ,
: > ÁÙŠ³SHE³Ì·RªºŠè¬vÃÀ€HBLUE , AK , ù«n , €C€pÀsŠ@Áž²±Á| !!
: > ¥i»¡¬O¥Rº¡SHE­Ó€H­·®æªº­µŒÖ¬ö©À¥U!! šC€@­º³£žüº¡ºq°g€ÎSHEªºŠ@ŠP°OŸÐ !!
: > SHE§ó¿ËŠÛ¥[ª`€ß±¡¬Ü§å , §ó²KŠ¬Âûù­È!!
: > 10­º¥­±`Ãø¥HŠ¬¶°ªºŠè¬v¥š¬P­ì°ÛºëµØ

³oŒË€]¯à¥X°Û€ù...
--
ŠY€U·MÄøºØ¥XšÓªºªG¹ê
¡@¡@¡@¡@¡@¡@ŽN¬Oµ¥©ó§âµL€ñªºžoŽcÄéŠbŠÛ€vš­€lžÌ­±
·M€H±`±`·|«á®¬ŠÛ€vªº·MÄø€]À°ŠÛ€v±ašÓ§óŠhªºžoŽc·P
ŠÓšº­Ó·M€H¡BŽN¬O§Ú.....
¡@¡@¡@ŠY€FžoŽcªºªG¹ê¡@angst's fruit

¡° šÓ·œ:¡E¥ò®L¬PªÅ bbs.scvs.tpc.edu.tw¡E[FROM: adsl-dyn-tpe-62-93-2]
€£Šºªº¶W²æ
2003-12-12 08:04:24 UTC
Permalink
前幾天看到這張合輯的電視廣告
竟然說:聽聽外國藝人唱S.H.E的歌
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
???誰唱誰的啊!別搞錯了!
這句話真的太誇張了!!!!
是太扯了!
嗯...而且裡頭還收了DC的Brown Eyes呀.......
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
DC天命真女的和聲真的超讚!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
什麼東西啊!氣!
^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^
哇!和我一樣的!她們也喜歡這些團!
說真的,如果這張是原唱的英文,我還真的想買說!
可是我之前還聽說,這是SHE唱的,只是唱英文!
雖然說SHE的歌是好聽了,可是不知為何,我就是不是
很喜歡她們!---個人的意見啦!
S.H.E = =凸
贛林老木贛林羞荻贛林羞梅贛林老碑贛林曾小爺贛林虎蘭贛林藤釦蘭贛林蘭窖
贛林泉佳,池大扁贛林全家大小贛林北墓贛林鄒公贛林鄒媽贛林織芭哇!贛林祖馬欄腳翹
贛林馬的筆贛林祖馬十八代贛林祖馬---超級賣!贛林祖馬 雞拔毛贛林大條香腸
贛林糧跨三小靠北,靠墓,贛林老木!!贛林卡撐贛林龜投贛江澤閩贛林老木水積埔
贛林老木岬塞塘贛林糧,超級白贛林老木 老枝歪贛林蝦白贛林豬歌贛林老灰鴨贛林老詩
贛林古公贛林泉佳,脈靠北贛林陰金贛林鋼門贛林陰道贛嶺南教南教神功贛林糕丸

--
◤ ▆ `▆ ╭╯ ○ ╮-┴╯╮ ┼ ╮-┴╮ ▆ ▆ ` ◤◤ .- ' .-╲ ◣
 ◣◣◤◤ ╭╯-┬╯┤┴┴╭ ┼╭」四 ◣◣◤◤◣◣' .- .- ' ◣◣-◤
 ◣◣-◤◣-◤╰-╭│╯├ Θ │|┴ │ =|= ◣◣-◤◣-◤ 育達‧綠憶情懷 BBS ▆ 
◣▇▆▇╰-╮.╰|╯╯╮ο(。╮╯ 月 ╯/(乂 ▇╭-╯▇▆▇ bbs.ydu.edu.tw .◤m
 Author: Nirvana 從 192.168.17.173 發表
€p€ÑšÏ°e§€€€ß
2003-12-12 14:35:44 UTC
Permalink
Post by ªü©f¬OLive¬É€k¯«
«eŽX€Ñ¬Ýšì³o±iŠX¿èªº¹qµøŒs§i
³ºµM»¡:ťť¥~°êÃÀ€H°ÛS.H.Eªººq
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
¡H¡H¡HœÖ°ÛœÖªº°Ú¡I§O·d¿ù€F¡I
Post by ªü©f¬OLive¬É€k¯«
³o¥yžÜ¯uªº€ÓžØ±i€F!!!!
¬O€Ó§è€F¡I
Post by ªü©f¬OLive¬É€k¯«
¶â...ŠÓ¥BžÌÀYÁÙŠ¬€FDCªºBrown Eyes§r.......
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
DC€Ñ©R¯u€kªº©MÁn¯uªº¶WÆg¡I
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
€°»òªFŠè°Ú¡I®ð¡I
^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^
»¡¯uªº¡AŠpªG³o±i¬O­ì°Ûªº­^€å¡A§ÚÁÙ¯uªº·Q¶R»¡¡I
¥i¬O§Ú€§«eÁÙÅ¥»¡¡A³o¬OSHE°Ûªº¡A¥u¬O°Û­^€å¡I
€£¬O§a
À³žÓ¬O­ì°Û......
ÁöµM»¡SHEªººq¬OŠnÅ¥€F¡A¥i¬O€£ªŸ¬°Šó¡A§ÚŽN¬O€£¬O
«Ü³ßÅwŠo­Ì¡I---­Ó€Hªº·Nš£°Õ¡I
§Ú€]«Ü³ßÅwshe
¥i¬O³o±i±M¿è«d¿ú°Ê§@€Ó©úÅã€F°Õ
©èšî°Û€ù€œ¥q.......
€£¶R ......
--
¢m ùéùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùû ¶§©ú¯«¹A©Y ¬°±zªº€ß±¡Ä²¶E 
 ù | | | | | | ¡n¢w¢w¢w¡D¡K ¡E ¡s¡s
¢m ùéùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùý ¡E ¡¯ ¡h ¡¯
¡° Origin: ¶§©ú¯«¹A©Y <bbs.ym.edu.tw> ¡» From: 140.129.57.30
©_ÂÝ·|µo¥Í
2003-12-13 07:13:43 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@bbs.ym.edu.tw (€p€ÑšÏ°e§€€€ß)¡n€§»Êš¥¡G
: ¡° €Þ­z¡***@bbs.ntit.edu.tw ( šg·R­^°ê°ž¹³)¡n€§»Êš¥¡G
: > ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
: > ¡H¡H¡HœÖ°ÛœÖªº°Ú¡I§O·d¿ù€F¡I
: > ¬O€Ó§è€F¡I
: > ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
: > DC€Ñ©R¯u€kªº©MÁn¯uªº¶WÆg¡I
: > ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
: > €°»òªFŠè°Ú¡I®ð¡I
: > ^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^
: > «z¡I©M§Ú€@ŒËªº¡IŠo­Ì€]³ßÅw³ošÇ¹Î¡I
: > »¡¯uªº¡AŠpªG³o±i¬O­ì°Ûªº­^€å¡A§ÚÁÙ¯uªº·Q¶R»¡¡I
: > ¥i¬O§Ú€§«eÁÙÅ¥»¡¡A³o¬OSHE°Ûªº¡A¥u¬O°Û­^€å¡I
: €£¬O§a
: À³žÓ¬O­ì°Û......
: > ÁöµM»¡SHEªººq¬OŠnÅ¥€F¡A¥i¬O€£ªŸ¬°Šó¡A§ÚŽN¬O€£¬O
: > «Ü³ßÅwŠo­Ì¡I---­Ó€Hªº·Nš£°Õ¡I
: §Ú€]«Ü³ßÅwshe
: ¥i¬O³o±i±M¿è«d¿ú°Ê§@€Ó©úÅã€F°Õ
: ©èšî°Û€ù€œ¥q.......
: €£¶R ......


°Û€ù€œ¥q³oºØÁÈ¿ú€âªk²ªœŽN¬O¥i®¢

--
¢E§@ªÌ¡Gfreshswallow šÓŠÛ¡GNK219-91-76-102.adsl.pl.apol.com.tw
¡·€G¶iŠìªº¥@¬É¡i140.115.50.50¡Ebinary.csie.ncu.edu.tw¡j
©_ÂÝ·|µo¥Í
2003-12-13 07:15:20 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@aries.cis.scu.edu.tw (======©Çª«======)¡n€§»Êš¥¡G
: ¡° €Þ­z¡***@goodguy.csie.ncku.edu.tw (§Ú¡AŠbÁ`¹Ïµ¥§A)¡n€§»Êš¥¡G
: : §Ú·Q°Ý
: : S.H.EªººqŠ³ŽX­º¬O°ê€ºŠÛ€vŒgªº?
: : šSŠ³šä¥L·N«ä
: : ¥u¬O·Q€FžÑ~
: : §Oµ§ŸÔ= =
: À³žÓ¬OšSŽX­º§a
: °O±o¥H«e®}Ãhొn¹³€]®t€£Šh¬O³oŒË
: ŽX¥G³£¬OÂœ°Ûºq


sheªººq¬O°ê€ºŠÛ€vŒgªº¥[°_šÓÀ³žÓ¬OšS¿ìªk¹³³oŒË¥X€@±i±M¿èªº¡C

--
¢E§@ªÌ¡Gfreshswallow šÓŠÛ¡GNK219-91-76-102.adsl.pl.apol.com.tw
¡·€G¶iŠìªº¥@¬É¡i140.115.50.50¡Ebinary.csie.ncu.edu.tw¡j
¡ž¡ÀªeÀØ€œ¶é¡À¡¹
2003-12-14 04:08:15 UTC
Permalink
»¡¯uªº§Ú€]·QÅ¥­ì°Û»¡¡I
€Wºô¥hžÕÅ¥¡IÁÙ€£¿ùÅ¥»¡¡I
ŠbŠÒŒ{­n€£­n¶R¡I
¡° €Þ­z¡***@bbs.cs.nthu.edu.tw (a binary world)¡n€§»Êš¥¡G
: ¡° €Þ­z¡***@bbs.kimo.com.tw (ªü©f¬OLive¬É€k¯«)¡n€§»Êš¥¡G
: > «eŽX€Ñ¬Ýšì³o±iŠX¿èªº¹qµøŒs§i
: > ³ºµM»¡:ťť¥~°êÃÀ€H°ÛS.H.Eªººq
: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
: ³oŽNžò»¡§AŠÑªšªøªº¹³§A€@ŒË
: šSŠ³§AŠÑªš,­þšÓªº§A?
: > ³o¥yžÜ¯uªº€ÓžØ±i€F!!!!
: > ¶â...ŠÓ¥BžÌÀYÁÙŠ¬€FDCªºBrown Eyes§r.......
: ·|·QÅ¥³o±i±M¿è§¹¥þ¬OŠ]¬°Šè¬v­ìŠ±
: žòshe€@ÂIÃö«Y³£šSŠ³
: ÁöµM§Ú€]«Ü³ßÅwŠo­Ì....
: Šý§Úı±o¥Î€W­z«Å¶Ç€âªk·|±ošì€Ï®ÄªG

--
 ¡ž ~~ §A¬O¹q §A¬O¥ú §A¬O°ß€@ªº¯«žÜ ~~ ¡¹

 ¡¹ ~~ §Ú¥u·R§A You are my super star ~~ ¡ž

 ¡ž ~~ §A¥D®_ §Ú±R«ô šSŠ³§óŠnªº¿ìªk ~~ ¡¹

 ¡¹ ~~ ¥u¯à·R§A You are my super star ~~ ¡ž
--
Origin: ¥xªF°ª°Ó bbs.tscvs.ttct.edu.tw (203.71.3.3)
³¥Š|
2003-12-14 07:11:52 UTC
Permalink
³¥Š|
2003-12-14 07:16:56 UTC
Permalink
³¥Š|
2003-12-14 07:31:21 UTC
Permalink
Hardi
2003-12-14 15:05:31 UTC
Permalink
«Ü©úÅ㪺
µØ¬ã·QŠbŠ~²×«e«÷·~ÁZ°Ú
·QŠhµo€@­Ó€ëŠ~²×Œúª÷§a
ªü®á®ÚŽŒŠšÃ±°Û·|ÁÙ€@°_¿ì
µu®É¶¡€ºµo€F€T±i
--
¡° Origin: ·¬ŸôÅ毞<bbs.cs.nthu.edu.tw> ¡» From: 61-225-62-53.HINET-IP.hinet.net
English Chatting
2003-12-14 16:06:21 UTC
Permalink
Post by jj
90€Ñ¥V©u§¹¥þ­­©wµoŠæ!!
¥­±`Ãø¥HŠ¬¶°ªºSHEŠè¬v­ìŠ±ºëµØ , ŠA¥[€W5­ºSHEªºšp©Ð±À¯ò!!
¿}ªG²°€l¡šªº­·Ãû­ì°Û ,
SHE§ó¿ËŠÛ¥[ª`€ß±¡¬Ü§å , §ó²KŠ¬Âûù­È!!
10­º¥­±`Ãø¥HŠ¬¶°ªºŠè¬v¥š¬P­ì°ÛºëµØ
01 I.O.I.O. (I.O.I.O) ¡V ºt°Û:B3 €ñŠNŽµ€ÖŠ~²Õ
02 China Girl (Superstar)¡V ºt°Û:Sweetbox¿}ªG²°€l
03 Brown Eyes (ÅÊ€H¥Œº¡) ¡V ºt°Û:Destiny¡Šs Child €Ñ©R¯u€k
04 When The Angels Sing (€ÑšÏŠb°Ûºq) -ºt°Û: No Angels µL€ÑšÏŠX°Û¹Î
05 How Did I Fall In Love With You (»·€è) -ºt°Û: Backstreet Boys·sŠnšk«Ä
06 Cinderella (¥b¿}¥Džq) ¡V ºt°Û:Play ª±ŒÖ€Ö€k²Õ
07 Read My Mind (Always On My Mind)¡V ºt°Û:Sweetbox¿}ªG²°€l
08 Woman In Love ¡V ºt°Û:Rebekah RyanÅÚš©¥d¹p®Š
09 I've Never Been To Me ¡Vºt°Û: Charlene®LµY
10 Come Back (¥ÕŠâÅʺq) -ºt°Û: No AngelsµL€ÑšÏŠX°Û¹Î
http://www.winme.idv.tw/cgi-bin/topic.cgi?forum=13&topic=78&show=0
Š³šSŠ³€H¥i¥H§â©ÒŠ³SHEÂœ°Û¹Lªººqªº­ìŠ±post¥XšÓ??

§ÚªŸ¹DªºÁÙŠ³
Watch me shine€]¬OÂœ°Û
rememberŠn¹³€]¬O§a...
ÁÙŠ³€HªŸ¹Dšä¥Šªº¶Ü?? žÉ€WŠn¶Ü?? thanks~
--
¡° Origin: Yahoo!©_Œ¯ €jŒ¯°ì <telnet://bbs.kimo.com.tw> 
¡» From: 218-162-228-231.hinet-ip.hinet.net
³¥Š|
2003-12-14 16:28:08 UTC
Permalink
English Chatting
2003-12-14 16:31:49 UTC
Permalink
šº§Ú°š€Wpo€WšÓŠn€F
Post by jj
90€Ñ¥V©u§¹¥þ­­©wµoŠæ!!
¥­±`Ãø¥HŠ¬¶°ªºSHEŠè¬v­ìŠ±ºëµØ , ŠA¥[€W5­ºSHEªºšp©Ð±ÀÂË!!
¿}ªG²°€l¡šªº­·Ãû­ì°Û ,
SHE§ó¿ËŠÛ¥[ª`€ß±¡¬Ü§å , §ó²KŠ¬Âûù­È!!
10­º¥­±`Ãø¥HŠ¬¶°ªºŠè¬v¥š¬P­ì°ÛºëµØ
01 I.O.I.O. (I.O.I.O) ¡V ºt°Û:B3 €ñŠNŽµ€ÖŠ~²Õ
02 China Girl (Superstar)¡V ºt°Û:Sweetbox¿}ªG²°€l
03 Brown Eyes (ÅÊ€H¥ŒæS) ¡V ºt°Û:Destiny¡Šs Child €Ñ©R¯u€k
04 When The Angels Sing (€ÑšÏŠb°Ûºq) -ºt°Û: No Angels µL€ÑšÏŠX°Û¹Î
05 How Did I Fall In Love With You (»·€è) -ºt°Û: Backstreet Boys·sŠnšk«Ä
06 Cinderella (¥b¿}¥Džq) ¡V ºt°Û:Play ª±ŒÖ€Ö€k²Õ
07 Read My Mind (Always On My Mind)¡V ºt°Û:Sweetbox¿}ªG²°€l
08 Woman In Love ¡V ºt°Û:Rebekah RyanÅÚš©¥d¹p®Š
09 I've Never Been To Me ¡Vºt°Û: Charlene®LµY
10 Come Back (¥ÕŠâÅʺq) -ºt°Û: No AngelsµL€ÑšÏŠX°Û¹Î
http://www.winme.idv.tw/cgi-bin/topic.cgi?forum=13&topic=78&show=0
Š³šSŠ³€H¥i¥H§â©ÒŠ³SHEÂœ°Û¹Lªººqªº­ìŠ±post¥XšÓ??
§ÚªŸ¹DªºÁÙŠ³
Watch me shine€]¬OÂœ°Û
rememberŠn¹³€]¬O§a...
ÁÙŠ³€HªŸ¹Dšä¥Šªº¶Ü?? žÉ€WŠn¶Ü?? thanks~
Šn°ÚŠn°Ú~~ ³Â·Ð§AÂP~~ thanks~~~
³ÌŠn³sºq€âŠWŠr€@°_Á¿Á¿§a~~~~

Á°Õ~~~€Þš¥
ÁÙ¬O€Ó
Šh~
--
¡° Origin: Yahoo!©_Œ¯ €jŒ¯°ì <telnet://bbs.kimo.com.tw> 
¡» From: 218-162-228-231.hinet-ip.hinet.net
³¥Š|
2003-12-14 16:36:54 UTC
Permalink
³¥Š|
2003-12-14 16:37:48 UTC
Permalink
§Ú€£·QŠA¹L²Ä20­Ó~~
2003-12-14 16:28:33 UTC
Permalink
Post by Hardi
«Ü©úÅ㪺
µØ¬ã·QŠbŠ~²×«e«÷·~ÁZ°Ú
µu®É¶¡€ºµo€F€T±i
µØ¬ã¥hŠ~Š~²×ŽNµ¹šâ­Ó€ë°Ç

€µŠ~€@©w§óŠh!ŽŒŠšžòS.H.E€µ€ÑÁÈÂœ€F....

¥úS.H.EŽN§ÖÁÈ€F€@»õ¥H€W

--
€£ ­n ¥s §Ú «Ó
¥s §Ú «D ±` «Ó ^________^
Ÿé£v?? 
--
¡° Origin: Œ¯¥d€p¿v <moca.csie.chu.edu.tw> 
¡» From: 218-164-82-175.HINET-IP.hinet.net
§Ú€£·QŠA¹L²Ä20­Ó~~
2003-12-14 16:35:34 UTC
Permalink
¬O"ŽÀ§Ú·R§A"©Ô
: ŒÐ ÃD: Re: S.H.E-³Ì·RS.H.E¥V€é­µŒÖ¬ö©À¥U
: µo«H¯ž: Šš€jžê€uŸKžê€ß (Thu Dec 11 16:10:10 2003)
: Âà«H¯ž: YTHT!news.happynet.org!news.zixia.net!newsgate.cuhk.edu.hk!netnews.hine
: ¥X ³B: goodguy.csie.ncku.edu.tw
: §Ú·Q°Ý
: S.H.EªººqŠ³ŽX­º¬O°ê€ºŠÛ€vŒgªº?
: šSŠ³šä¥L·N«ä
: °N¬O·Q€FžÑ~
: §Oµ§ŸÔ= =
: --
: ¢© ¢š
: ¢e¢d¢b  ¢e¢f¢d¢i
: ¢n ¢i  by coldheart  ¡Ž. ¡Ž. 
: ¢i¢d¢f¢« ¢l ¢c ¢š¢g¢c ¡Œ[mš¢f¡Œ[30mc ¢š¢e ¡Ä¢c¢d¢c¡Ä¢b¢c
: ¢o ¢n¢š¢l ¢m  ¢n¢m¡Œ[md¡Œ[1;30m«¢i¡Œ[37m«¢¡Œ[m ¢©¡î¢g¡î¢š ¢©
[m
: ¢h ¢i¢l ¢ª¡Œ[37mf¢« ¢n ¢ª¢e¡Œ[37md ¡Œ[47m«m¡Œ[43mª¢«m¡Œ[4
3mªª ¢šm¡Œ[30;40m¡Œ[33m¢ª
: --
: ¡° Origin: Šš¥\€jŸÇžê°T€uµ{ŸÇšt[ŸKžê€ßBBS] <goodguy.csie.ncku.edu.tw>
: ¡» From: propc.k1.dorm.ncku.edu.tw
--
€£ ­n ¥s §Ú «Ó
¥s §Ú «D ±` «Ó ^________^
Ÿé£v?? 
--
¡° Origin: Œ¯¥d€p¿v <moca.csie.chu.edu.tw> 
¡» From: 218-164-82-175.HINET-IP.hinet.net
§Ú€£·QŠA¹L²Ä20­Ó~~
2003-12-14 16:31:52 UTC
Permalink
«z«š~~
µØ¬ã€]€Ó·|A¿ú€F§a~
³o±i±M¿èžòSHEŠ³Ô£ªœ±µÃö«Yªü??
³£¬OŠo­ÌÂœ°Ûºqªº­ì°Ûœ}€F~~~
€£ªŸ¹D©úŠ~
ÂœŠÛ€é€å©MÁú€åªº
­ìŠ±±M¿è¡Išþ¡I
§Úı±o³o±i±M¿è¥u¬OœÐS.H.E¥XšÓÀ°³oŽX­ººq¥Ž«Å¶ÇŠÓ€w§a

ŽN¹³«ÜŠhºë¿ïŠ¬¶°Šb€@°_œÐ­þ­ÓÃÀ€H¥Nš¥±ÀÂ˫ܹ³

§Úı±oŠnÅ¥ŽN¥h¶R~€£ŠnÅ¥¥LµŽ¹ïœæ€£Šn

³o¬O€j®a³£ÁAªº¹D²z§a

--
€£ ­n ¥s §Ú «Ó
¥s §Ú «D ±` «Ó ^________^
Ÿé£v?? 
--
¡° Origin: Œ¯¥d€p¿v <moca.csie.chu.edu.tw> 
¡» From: 218-164-82-175.HINET-IP.hinet.net
³¥Š|
2003-12-15 08:20:25 UTC
Permalink
¡ž¡ÀªeÀØ€œ¶é¡À¡¹
2003-12-15 15:26:59 UTC
Permalink
ŽÀ§Ú·R§A...Hebeªº¿W°ÛŠ±¡I¯uªº«ÜŠnÅ¥¡I
šä¹ê¹³¬üÄR·s¥@¬É.ªeÀØ€œ¶é.žš€j«B.ªø¬Û«ä.Å]€O...µ¥«ÜŠh³£€£¬OÂœ°Ûªººq¡I
€]³£«ÜŠnÅ¥»¡¡I
¡° €Þ­z¡***@moca.csie.chu.edu.tw (§Ú€£·QŠA¹L²Ä20­Ó~~)¡n€§»Êš¥¡G
: ¬O"ŽÀ§Ú·R§A"©Ô
: «¢«¢~~~~¬O§Ú³Ì³ßÅwªº€@­ººq
: ¡° €Þ­z¡***@ytht.net (³¥Š|)¡n€§»Êš¥¡G
: > ¡i Šb ***@goodguy.csie.ncku.edu.tw (§Ú¡AŠbÁ`¹Ïµ¥§A) ªº€j§@€€Ž£šì: ¡j
: > Š@¥X¹L45­ººq,Š³18­º¬OÂœ°Û,¥e40%,§A­n¥H¬°ŽX¥G³£¬O,³oŒËºâšÓÁÙ¬O­ì³
Ъº€ñžûŠhºw,ŠpŒö±a«BªL,·R§Úªºžê®æ,³Ì§Ú·R§A,Belief,®L€Ñªº·L¯ºµ¥³£¬O°ž¶W³ßÅwªº°Õ....
: [m
: 3mªª ¢šm¡Œ[30;40m¡Œ[33m¢ª

--
 ž­€l ¬O€£·|­žµŸªº¯Í»H
 ¯Í»H ¬OžšŠb€Ñ€Wªºž­€l
 €Ñ°ó¡@­ìšÓÀ³žÓ€£¬OŠk·Q
 ¥u¬O§ÚŠ­€wžg¿ò§Ñ¡@·íªì«ç»ò¶}©l­žµŸ

 ©t³æ¡@¬O€@­Ó€HªºšgÅw
 šgÅw¡@¬O€@žs€Hªº©t³æ
 ·R±¡¡@­ìšÓªº¶}©l¬O³­Šñ
 Šý§Ú€]º¥º¥Ša¿ò§Ñ¡@·í®É¬O«çŒËŠ³€H³­Šñ

--
Origin: ¥xªF°ª°Ó bbs.tscvs.ttct.edu.tw (203.71.3.3)
³¥Š|
2003-12-15 16:07:53 UTC
Permalink
2003«ÜÃøœm~~~~¥x€€
2003-12-15 20:29:07 UTC
Permalink
: 因為這是華研唱片的行銷手段之一.....................
一開始我還以為是她們又出"新"專輯勒...
^^^^^^這是他們下一張專輯的暖身
我想他們新專輯應該就快了吧@@


不要去買拉
根本就是騙錢

是誰讓我這麼哈....????
就是~~~CoCo
我願意為了她做一切的事情
你們可以嗎....?
--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ╱ ╱  ̄ ▌ ̄ ̄ ╲╱ BBS 城邦
│ bbs.kkcity.com.tw │ ╲ ╲ ╴ ▌ ▌ ▏ KK免費撥接
└──《From:218.162.77.207 》──┘ 電話:40586000 帳號:kkcity 密碼:kkcity 
³¥Š|
2003-12-16 12:25:35 UTC
Permalink
¡ž¡ÀªeÀØ€œ¶é¡À¡¹
2003-12-16 15:09:49 UTC
Permalink
Šo­Ì€U€@±i±M¿è€£§Öªü¡I
ŠÜ€Ö€G€ë«e€£·|ŠA¥X±M¿è€F¡I
Š]¬°Šo­Ì»s§@€H­n»¡¹L....¥Ø«e€£·|šº»ò§Ö¥X¡I
ŠÓ¥BElla€]€~­èŠ^šÓŠÓ€w¡I
·sºq¬OŠb¿ý€F°Õ¡IŠý€£·|šº»ò§Ö¥Xªº¡I
§Æ±æ©pÁ¿žÜ€£·|šº»ò"µŽ¹ï"Šn¶Ü¡H
Ž«¥t€@­Óš€«×·Q¡I»¡€£©wŠ³€H·Qťť­ì¥D°ÛªºÁn­µ¡I
©Î¬O³ßÅw­^€åºqªº€H¡IŽN¥i¥H¥h¶Rªü¡IŠó¥²»¡Šš³oŒË©O¡H
¡° €Þ­z¡***@kkcity.com.tw (2003«ÜÃøœm~~~~¥x€€)¡n€§»Êš¥¡G
: ¡° €Þ­z¡***@bbs.ndhu.edu.tw ( )¡n€§»Êš¥¡G
: > Š³"§@¹ú"ªº·Pı@_@
: > €@¶}©l§ÚÁÙ¥H¬°¬OŠo­Ì€S¥X"·s"±M¿è°Ç...
: ^^^^^^³o¬O¥L­Ì€U€@±i±M¿èªº·xš­
: §Ú·Q¥L­Ì·s±M¿èÀ³žÓŽN§Ö€F§a@@
: €£­n¥h¶R©Ô
: ®Ú¥»ŽN¬OÄF¿ú
: ¬OœÖÅý§Ú³o»ò«¢....????
: ŽN¬O~~~CoCo
: §ÚÄ@·N¬°€FŠo°µ€@€ÁªºšÆ±¡
: §A­Ì¥i¥H¶Ü....?

--
 ž­€l ¬O€£·|­žµŸªº¯Í»H
 ¯Í»H ¬OžšŠb€Ñ€Wªºž­€l
 €Ñ°ó¡@­ìšÓÀ³žÓ€£¬OŠk·Q
 ¥u¬O§ÚŠ­€wžg¿ò§Ñ¡@·íªì«ç»ò¶}©l­žµŸ

 ©t³æ¡@¬O€@­Ó€HªºšgÅw
 šgÅw¡@¬O€@žs€Hªº©t³æ
 ·R±¡¡@­ìšÓªº¶}©l¬O³­Šñ
 Šý§Ú€]º¥º¥Ša¿ò§Ñ¡@·í®É¬O«çŒËŠ³€H³­Šñ

--
Origin: ¥xªF°ª°Ó bbs.tscvs.ttct.edu.tw (203.71.3.3)
Do it Now
2003-12-18 19:58:44 UTC
Permalink
¡i Šb noise. ªº€j§@€€Ž£šì: ¡j
: ¡° €Þ­z¡***@kkcity.com.tw (§ä±iŠnÅ¥ªºCDťť)¡n€§»Êš¥¡G
: > ŠÑ¹ê»¡,§ÚÁÙ¯uŠ³ÂI·Q¶R
: > ºâ€@ºâ,S.H.E€]Âœ°Û€F³o»òŠhºqÅo!
: > ŸaÂœ°Û€]¯à³o»ò¬õ,ªGµMŸy€OµLªkŸ×!
: ^^^^^^^^^^^^^^^Šb¥xÆW€£³£¬OŸaÂœ°Û¬õªº€@€j°ï¡A®}ÃhౡBŒB­Y­^¡Benergy..............µ¥µ¥¡A€@€j°ïŠ³ªºšSªº¡C
: > ¡° €Þ­z¡***@bbs.kimo.com.tw (ªü©f¬OLive¬É€k¯«)¡n€§»Êš¥¡G

ÆZŠnÅ¥ªº
€wžgÅ¥¹L€@¹M
€£¹LÁÙ¬O³ßÅwSHE°Ûªºª©¥»^^
--
€wžg§âŠÑÀYŠ«¹pº¿·F±Œ2Šž ®³šìšâ­Ó"¿ûÅK¶øžq"
«œ«œžË€h€J€â~~
«œ«œžË€h+¿ûÅK¶øžq=µLŒÄ
¥Ø«e·QŠA¥h¥Ž²Ä€TŠž ®³²Ä€T­Ó¿ûÅK¶øžq^^
šC€@­Ó€jÅ]€ý³£³Q€Ú°²ªº.......XD

¡° šÓ·œ:¡EšÈ€Ó€§¬P bbs.nkfust.edu.tw¡E[FROM: adsl-dyn-kao-64-178-]
Loading...